Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden Pianoflix B.V.

Datum laatste wijziging: 01-05-2023

Artikel 1 Definities

1. Pianoflix.nl is de website en handelsnaam van de besloten vennootschap Pianoflix B.V., en stelt zich ten doel het aanbieden van digitale producten in de meest ruime zin. Hierna te noemen: Pianoflix.

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Pianoflix en Pianoflix de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Pianoflix en Klant, een en ander in meest ruime zin.

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Pianoflix en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het verschaffen van toegang tot aangekochte Programma's op het Platform, alsmede alle andere door Pianoflix ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Abonnement' verstaan: een duurovereenkomst gesloten tussen Pianoflix en Klant, waarbij de Klant toegang verkrijgt tot een of meerdere Programma's voor de duur van de overeenkomst.

6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website https://pianoflix.nl

7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Programma' verstaan: online lesmateriaal van Pianoflix welke in het kader van een Overeenkomst door Klant wordt aangeschaft.

8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Platform' verstaan: het online platform waarop de Klant zijn aangeschafte Programma's kan vinden.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Pianoflix gesloten Overeenkomsten waarbij Pianoflix Diensten aanbiedt of producten levert. De Algemene voorwaarden zijn op overeenkomstige wijze van toepassing op Abonnementen, tenzij anders bepaald in artikel 9.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Pianoflix overeengekomen.

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3 De Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Pianoflix door de Klant. Dit geschiedt door aankoop van een van de aangeboden producten en/of Diensten via de Website.

3. Als Pianoflix een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Pianoflix kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, is Pianoflix daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Pianoflix de afwijkingen schriftelijk bevestigt.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Pianoflix zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. 

2. Pianoflix heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bij het inschakelen van derden zal Pianoflix de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Pianoflix worden doorbelast aan Klant.

3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pianoflix aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Pianoflix worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pianoflix zijn verstrekt, heeft Pianoflix het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. De beschikbare content op Pianoflix zal voortdurend variëren. Pianoflix behoudt zich het recht voor om het aanbod van content zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit is tevens mogelijk wanneer de Overeenkomst al is aangegaan, mits de wijzigingen een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst niet in de weg staan.

5. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Pianoflix hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Pianoflix dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Het Platform

1. Bij het aangaan van een Overeenkomst betreffende de aankoop van een of meerdere Programma's verkrijgt de Klant toegang tot het Platform, waarin hij de aangeschafte Programma's aantreft. Tot de toegang tot het Platform blijft de Klant gerechtigd zo lang hij een account heeft. Het recht op toegang eindigt wanneer:

- de Overeenkomst wordt ontbonden; of
- de Klant wenst dat zijn e-mailadres door Pianoflix wordt gewist; of
- Pianoflix het om enige andere reden noodzakelijk acht om de Klant de toegang tot het Platform tijdelijk of voorgoed te ontzeggen. In dit geval zal de Klant door Pianoflix worden geïnformeerd over de reden dat hem de toegang wordt ontzegd.

2. Op het Platform kunnen producten en/of diensten van derde partijen worden aangeboden, waardoor bezoekers via het Platform een overeenkomst kunnen aangaan met deze derde partijen. Pianoflix is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of uitvoering van deze overeenkomsten en verwijst hiervoor naar de Algemene voorwaarden van de betrokken derden. Pianoflix wordt op geen enkele manier partij bij de overeenkomst tussen de klant en de derde.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. Pianoflix is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Pianoflix goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.

2. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Pianoflix gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

3. Voorts is Pianoflix bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 7 Herroepingsrecht

1. Klant heeft het wettelijke herroepingsrecht, wat inhoudt dat Klant de Overeenkomst tot maximaal 14 dagen (de wettelijke bedenktijd) na aankoop zonder opgave van redenen mag ontbinden mits er geen bijlagen zijn gedownload. Het is Pianoflix toegestaan Klant te vragen naar de reden van herroeping maar mag hiertoe niet verplichten.

2. Het melden van de herroeping dient schriftelijk te geschieden via het online opzegformulier of een e-mail aan support@pianoflix.nl, binnen maximaal 14 dagen na aankoop.

3. De Klant heeft na de melding wettelijk maximaal 14 dagen om het product retour te sturen. In de praktijk zal Pianoflix na melding van de wens tot herroeping, het account van de Klant sluiten zodat toegang tot de Dienst geblokkeerd wordt.

4. Pianoflix zal het gehele orderbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen na melding crediteren. 

5. Voor de creditering wordt hetzelfde rekeningnummer gebruikt dat de Klant heeft gebruikt voor betaling van de Dienst, tenzij anders overeengekomen met de Klant. De creditering is kosteloos voor de Klant.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen op de Website zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld.

2. Pianoflix heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

3. Betaling geschiedt via iDEAL, Creditcard of Bancontact via de Website.

4. In sommige gevallen is het mogelijk om in termijnen te betalen. Wanneer dit een mogelijkheid is, staat dit bij de betreffende Diensten of producten aangegeven op de Website.

5. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Pianoflix mede te delen.

Artikel 9 Abonnementen

1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Pianoflix, dient de Klant een abonnement af te sluiten.

2. Voor het gebruik van een Pianoflix abonnement is een periodieke vergoeding verschuldigd, tenzij anders overeengekomen, bijvoorbeeld in het kader van een promotioneel aanbod. Pianoflix behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Wijzigingen zullen door Pianoflix vooraf bekend worden gemaakt en zullen nooit doorberekend worden aan bestaande Klanten.

3. De Klant kan het Pianoflix abonnement wijzigen naar een andere abonnementsvorm, bijvoorbeeld een andere abonnementsperiode. Het gewijzigde abonnement gaat, na ontvangst van de desbetreffende betaling, in op de eerste dag van de eerst volgende betaalperiode.

4. De Klant kan het Pianoflix maandabonnement op elk gewenst moment opzeggen, doch tenminste een (1) dag voor de dag waarop de volgende (maandelijkse) vergoeding geïncasseerd wordt. Na opzegging houdt de Klant toegang tot het Pianoflix abonnement voor de periode waarvoor de (maandelijkse) vergoeding geïncasseerd is, waarna het abonnement wordt stopgezet. 

5. De opzegtermijn van het maandabonnement bedraagt maximaal een (1) maand.

6. De abonnementskosten voor het Pianoflix abonnement worden bij het aangaan van het abonnement in rekening gebracht en elke maand daarna, behoudens opzegging, op dezelfde dag (of de eerstvolgende geschikte werkdag, ter keuze van Pianoflix) automatisch afgeschreven. Pianoflix behoudt zich het recht voor om het tijdstip van het in rekening brengen van de abonnementskosten te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval dat de abonnementskosten niet in rekening kunnen worden gebracht wegens een ontoereikend banksaldo.

7. Door gebruik te maken van het Pianoflix abonnement autoriseert de Klant Pianoflix om periodiek de abonnementskosten, tegen het afgesproken tarief, alsmede andere door de Klant gemaakte kosten in verband met het gebruik van de Diensten, af te schrijven via de door de Klant geselecteerde betalingsmethode.

8. Pianoflix is gerechtigd om de toegang tot de Diensten (of een deel daarvan) met onmiddellijke ingang onmogelijk te maken en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Pianoflix niet in staat is de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, of indien een reeds geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd.

9. Indien Pianoflix niet in staat is om de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, zullen de eventuele invorderings- en incassokosten voor rekening van de Klant komen.

10. Pianoflix verricht geen terugbetalingen of crediteringen (voor gedeeltelijk gebruikte dagen in de maand).

12. Bij beëindiging van het Pianoflix abonnement komen alle aanspraken van de Klant jegens Pianoflix te vervallen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Pianoflix is niet aansprakelijk voor schade indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

2. Pianoflix is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Pianoflix verleent de Klant de bevoegdheid aan Pianoflix om, als een door Pianoflix ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.

3. Pianoflix is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

4. Pianoflix is niet aansprakelijk voor de bereikbaarheid van het Platform.

5. Pianoflix is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

6. Pianoflix is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.

7. De Klant vrijwaart Pianoflix voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.

8. Indien Pianoflix aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Pianoflix met betrekking tot haar Diensten.

9. De aansprakelijkheid van Pianoflix is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Pianoflix niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Pianoflix.

11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht

1. Onder 'overmacht' wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Pianoflix, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede, maar niet uitsluitend verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte of overlijden van personeel van Pianoflix zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Pianoflix, brand, overstromingen, pandemieën, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

Artikel 12 Garantie

Pianoflix biedt geen garanties met betrekking tot haar Diensten of de resultaten van het volgen van een of meerdere Programma's. De resultaten die op de Website worden genoemd, zijn resultaten die eerder zijn geboekt met de Programma's, maar vormen geenszins een garantie.

Artikel 13 Verbodsbepaling

Het is de Klant onder geen enkele omstandigheid toegestaan Programma's en/of andere onderdelen van het Platform te publiceren, te kopiëren of te gebruiken op enige andere wijze die niet binnen het kader van de Overeenkomst valt.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

2. Pianoflix kan niet aan het in dit artikel bepaalde worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

1. Pianoflix behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Pianoflix van gegevens. Klant zal Pianoflix vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 16 Klachtenafhandeling

Mocht de Klant een klacht hebben over de dienstverlening van Pianoflix, dan kan deze klacht schriftelijk ingediend worden via support@pianoflix.nl, zodat de klacht bekeken kan worden en geprobeerd kan worden deze naar tevredenheid op te lossen.

Na ontvangst van de klacht ontvangt de Klant een bevestiging. Pianflix zal de klacht vervolgens binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden en een passende oplossing voorstellen. Mocht Pianoflix hiervoor onverhoopt meer tijd nodig hebben, zal zij de Klant op de hoogte stellen.

Artikel 17 Identiteit van Pianoflix

1. Pianoflix.nl is een website van de besloten vennootschap Pianoflix B.V., bij de KvK geregistreerd onder 83126929 en draagt btw-identificatienummer NL862739688B01. Pianoflix is gevestigd aan de Zegelvlinderstraat 8, 2805KT te Gouda.

2. Pianoflix is per e-mail te bereiken via support@pianoflix.nl.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen Pianoflix en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen Pianoflix en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Den Haag.

"Een soort Netflix voor piano & keyboard"

Leer 170+ bekende liedjes, in je eigen tempo en véél voordeliger dan pianoles.

5-sterren

Uitstekend beoordeeld op Trustpilot.